1. Tulevaisuuden monimuotoinen toimintaympäristö – keskeiset mahdollisuudet ja haasteet
 • Markkinat ja ekosysteemi; johtamisen uudet roolit ja toimintamallit
 • Digitalisaatio, talous ja hyvinvointi
 • Tuloksellinen public-private –toimintamalli
 • Kehittämistehtävän ohjeistus, osallistujien odotukset ja terveiset järjestäville tahoille

 

2. Strategiatyö ja konsernin johtaminen
 • Toimintaympäristöanalyysi strategiatyön pohjana
 • Ekosysteemitalous ja oma positio ekosysteemissä
 • Skenaarioajattelu ja -työskentely strategisen johtamisen työvälineenä
 • Johtamiskulttuuri, johtamismallit ja johtoryhmätyöskentely

 

3. Asiakaskokemus ja kilpailukyvyn rakentaminen, vaikuttavuus
 • Mindset-muutos: tuotantolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen
 • Asiakastarve, ja –kokemus: markkinoiden segmentointi ja oman tarjoaman positiointi
 • Kilpailudynamiikka ja markkina-analyysi
 • Palveluinnovaatiot, palvelujen integraatio

 

4. Ekosysteemitalouden uudet toimintamallit
 • Yhteistyömallit: alihankinnasta allianssimalleihin
 • Oman toiminnan yhtiöittäminen
 • Yritysostot ja fuusiot
 • Public-private yhteistyön erityispiirteet

 

5. Johtamisjärjestelmät ja tuloksellisuuden johtaminen
 • Tiedolla johtaminen palveluketjuissa
 • Johdon informaatio päätöksenteon tukena (taloudellinen ja ei-taloudellinen)
 • Ohjausmekanismit oman organisaation ja ekosysteemin tuloksellisuuden johtamisessa
 • Riskienhallinta

 

6. Uudistaminen ja ihmisten johtaminen
 • Uudistava johtamis- ja organisaatiokulttuuri, tapa toimia, sitoutuminen
 • Osaaminen ja kyvykkyydet
 • Strateginen viestintä ja vuorovaikutus: kriittiset katkeamiskohdat
 • Uudistamisen mahdollistajat

 

7. Ohjelman kokoava valmennuspäivä
 • Fokusoidut näkökulmat julkisen ja yksityisen sektorin muuttuviin johtamis- ja yhteistyömalleihin
 • Osallistujien kehittämistehtävien kokoava yhteenveto